Html5 Menu Tag by Css3Menu.com
 

Afgeronde rechthoek: Meeleven  

 

 

 


Aanbidding, Laatste Avondmaal

Heilig Avondmaalsviering in thuis situatie

 

Bij het breken van het brood vieren wij de gemeenschap met Christus en in Hem met elkaar. Hijzelf is aanwezig in brood en wijn als tekenen van zijn lichaam en bloed. Door deel te hebben aan het lichaam van Christus hebben wij gemeenschap met hem en worden wij tot zijn lichaam samengevoegd. Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam; want wij hebben allen deel aan dat ene brood (1 Korintiërs 10: 17) Wie de maaltijd van de Heer viert laat zich opnemen in de kring van de gemeente.

 

Bijzondere omstandigheden

Soms is iemand tijdelijk niet in staat om de kerkdienst bij te wonen, soms weet men dat die mogelijkheid zich niet meer zal voordoen. Door een handicap of ziekte of ouderdom kunnen gemeenteleden aan huis gebonden raken. Thuis of in ziekenhuis of verpleeghuis groeit het verlangen naar het vieren van de verbondenheid met het Lichaam van Christus in het nemen, breken en delen van brood en wijn tot zijn gedachtenis. Dat verlangen kan sterker worden als iemand ernstig ziek wordt of leven naar een eind gaat. Dan wordt, buiten de gewone samenkomst van de gemeente om, in een kleine kring de Maaltijd van de Heer gevierd.

 

Gemeenschap

De verbondenheid met de vierende gemeente wordt het meest ervaren wanneer brood en wijn van de tafel in de kerk naar gemeenteleden buiten de kerk gebracht wordt. Zo worden zij alsnog mee opgenomen in de gemeenschap rond de tafel. Die gemeenschap wordt zichtbaar wanneer familieleden, of vrienden van degene die aan huis gebonden is, met haar of hem de Maaltijd van de Heer meevieren. Soms kan de kring groter worden gemaakt door enkele andere gemeenteleden uit te nodigen. De gemeenschap van de kerk wordt ook belichaamt door aanwezige ambtsdragers.

 

Er zijn verschillende vieringen van de maaltijd van de Heer in bijzondere omstandigheden. Er zal een liturgie gemaakt worden, zodat iedereen deel kan nemen.

 

Heeft u verlangen om Heilig Avondmaal thuis te vieren, neem dan gerust contact op met een van de kerkraadsleden.


 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  


   

 

 

EVA_logo

 

Eva koffieochtend

 

Woensdagochtend 14 februari komen we als Eva-vrouwen weer bij elkaar in de Consistorie aan de Brink in Schalkwijk.

Ditmaal opnieuw en voor de laatste keer dit seizoen in het teken van het boekje “Leven met de psalmen”. (Psalm 19) Antoinette zal

 deze  ochtend leiden.

 

Je bent van harte welkom tussen 9.15 en 9.30 uur. De ochtend duurt tot ongeveer 11.30 uur. Er is geen crèche, wel een lief-en-leed-potje en zelfgebakken lekkers. Tot kijk!

 

Vasten en gebedskring

 

Op woensdag 7 februari is er om 18.00-19.00u vasten. Vanaf 19.00u is er inloop voor de gebedskring. (0m 20.00u is er de Bijbelgesprekskring)

Bemoedigde en gezegende avonden. God laat een bidder niet alleen staan. Hij hoort en verhoort ons.

 

Ook zijn er kleine gebedsgroepjes in Tull en 't Waal en Schalkwijk die vaker bij elkaar komen en gebedspunten krijgen voor één maand. Mocht u belangstelling hebben om mee te doen, bent u van harte welkom. Informatie bij Antoinette de Bruijn.

 

Interkerkelijke geloofsgroep

 

Op woensdag 14 februari 2018 houden we vanaf 19.00u interkerkelijke geloofsgroep bij Truus van Dijk, Waalseweg 18 in Tull en 't Waal

Samen met katholieke broeders en zusters eten wij eerst en hebben rond 20.00u Bijbelstudie tot 21.30u.

 

We hebben drie hoofdstukken over Jezus  besproken. Nu zijn er 3 hoofdstukken over de Heilige Geest aan de beurt. Het onderwerp is dit keer "In de gemeenschap van de Geest".

 

Vanaf maart zal het over God de Vader gaan.

Wij ervaren de verbondenheid in de eenheid van Christus.

 

Wilt u mee doen. Laat het ons even weten i.v.m het eten.

Janco van Dijk; jancovd@gmail.com / 06 52692558 of

Antoinette de Bruijn: awcdebruijn@ziggo.nl/ 06 31543062

 

Zondagsschool

 

Hoi!

cid:image004.png@01D39534.DCA64AC0

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet jij wat deze plaatjes met elkaar te maken hebben?

cid:image002.png@01D39536.AFB120B0

Het antwoord is: het Paasproject van dit jaar!

Vanaf zondag 11 februari gaan we elke week werken over “De nieuwe Schepping”. We lezen en leren samen dat tussen de schepping zoals die was en is geworden aan de ene kant, en de vernieuwing van de schepping die door het sterven van Jezus Christus heeft plaatsgevonden en zal plaatsvinden aan de andere kant.

 

Op de tekening zien we een deel van de wereld verbeeld. Daar gebeurt van alles dat te maken heeft met het leven en sterven van Jezus. We leren dat dingen die we in de schepping (de wereld) zien en de dingen die tot stand komen door wat Jezus zegt en doet met elkaar verband houden.

 

In de kindernevendienst hoor je er meer over…. Tot zondag!

Groetjes van de leiding van de KND!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Van de diaconie

Cijfers vierde kwartaal 2017

In het vierde kwartaal van 2017 mochten volgende opbrengsten uit de collecten ontvangen. Namens de diakenen en kerkrentmeesters: hartelijk dank voor uw gift!

 

Doel

Bedrag

Stichting Aleh

€ 82,62

Stichting Houten Ontmoet

€ 23,48

Stichting Kom over en help

€ 81,80

Stichting-Lauw-Recht (STIL)

€ 123,31

Diakonie HG ‘t Waal & Honswijk

€ 366,67

Kerkvoogdij HG ‘t Waal & Honswijk

€ 523,04

Kerkvoogdij HG ‘t Waal & Honswijk - Instandhouding eredienst

€ 361,95

 

 

Groet,

Robbert de Kuiper

 

Actie Kerkbalans 2018

De voorbereidingen voor de actie kerkbalans 2018 zijn in volle gang en zal gehouden worden van 20 januari tot en met 3 februari 2018. In deze weken zijn in Nederland ca. 40.000 vrijwilligers actief met het ophalen van de retourenveloppen, zo ook in onze Hervormde Gemeente.

 

En willen we als kerkelijke gemeente blijven bestaan en opnieuw een beroep op een predikant kunnen doen, dan is uw vrijwillige bijdrage beslist noodzakelijk. Vorig jaar hebben wij u dan ook het volgende gevraagd: Betaalt u minder dan € 50,- , overweeg dan of u in ieder geval € 50.- kunt betalen, nadrukkelijk gezegd, mits uw inkomenssituatie dat toestaat. Is uw toezegging lager dan heeft dit tot gevolg dat onze gemeente het verschil moet bijpassen, gezien onze jaarlijkse bijdrage per lidmaat aan de Protestantse Kerk Nederland.

 

En niet uit het oog verliezen dat onze kerk van blijvende waarde moet zijn.

 

Namens de kerkvoogdij,

Met een vriendelijke groet, Henk Rook

 

 

 

 

 

 

 

Diaconie

 

Collecten 3e kwartaal

 

Diaconie                                                             € 184,85

H.G.J.B.                                                                      30,45

Leger des Heils                                                      34,10

Kinderopvang Andrea                                        35,50

G.Z.B.                                                                        39,45

Bartimeus                                                                35,20

Herberg                                                                    56,25

I.Z.B.                                                                          38.75

E.V.A, G.Z.B.                                                           70,50

Avondmaal                                                             47,25

Evangelisatiecommissie                                     47,70

Zending                                                                  140,90

Totaal                                                                  €  760,90

 

Collecten 4e kwartaal

 

Diaconie                                                             € 175,60

Kerk in Israël                                                         37,30

Jeugdwerk                                                             29,95

Open Doors                                                           28,70

G.Z.B.                                                                       49,30

Stichting Gave                                                      54,25

Leger des Heils                                                     41,60

H.G.J.B.                                                                     38,25

Evangelisatie                                                         44,15

Project Azië Andrea                                           45,60

Transworld Radio                                                43,90

Avondmaal                                                            17,50

Avondmaal                                                            51,50

Zending                                                                 145,60

Totaal                                                                  € 803,20

 

Hartelijk dank voor alle giften, namens de diaconie

 

Tevens is de begroting over 2018 goedgekeurd. Hierbij een korte samenvatting:

 

Baten en Lasten

Begroting 2018

baten

 

 Opbrengsten uit bezittingen

 €      12.150

 Bijdragen gemeenteleden, rente en collecten

 €         7.900

  

  

Totaal baten

 €       20.050

lasten

 

 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

 €         8.300

 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)

 €                  -

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €         2.500

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €             780

 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

 €         7.070

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 €                  -

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €         2.600

Totaal lasten

 €       21.250

 

 

Resultaat (baten - lasten)

 €    -   1.200

 


De volledige begroting ligt van ma 5 tot ma 12 februari ter inzage bij Johan de Bruijn (06-20013978). Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken om deze in te kunnen zien.

 

Afbeeldingsresultaat voor kerkbalans 2018Kerkrentmeesters

Actie kerkbalans, Geef voor je Kerk

 

De actie Kerkbalans voor 2018 is weer van start gegaan, de actie werd ingeluid en opgetrommeld.

Nu denk u wat is er dan gebeurd? Dat ga ik u uitleggen.

Samen met heel veel kerken in Nederland hebben we op 20 januari de kerkklokken laten luiden en in Schalkwijk zijn dat de onze kerk en de Michaëlkerk op de Jonkheer Ramweg.

Daarnaast liepen de leerling trommelaars van muziekvereniging Ceaciliea  gezamenlijk van de ene naar de andere kerk, dit deden ze om u op te trommelen om te geven.

Verder werden er  2 spandoeken meegedragen om aan te geven waar het voor bestemd  is.

 

Een mooi gebaar om te laten zien dat het nodig is om bij te dragen aan onze geloofsgenootschappen.

Natuurlijk  begrijpt u dat het nodig om onze kerk in stand te houden en dat daar geld voor nodig is en daar gaan in heel Nederland 40.000 vrijwilligers de straat voor op van 2000 kerken.

Dankzij uw bijdragen kan de kerk voortbestaan.

 

En waarom? omdat het een plek is om tot je zelf te komen of om juist anderen te ontmoeten, en waar je een luisterend oor vind en stilte om te bezinnen, waar mensen voor je bidden, en natuurlijk om God te ontmoeten.

 

Daarom zijn we samen één gemeente en geven we om anderen.

Wij hopen  weer net als andere jaren op uw gulle gift.

We komen bij u langs om de kerkbalans te brengen en weer op te halen vanaf 22 januari 2018.

 

De actie kerkbalans van 2017 is weer helemaal binnen en heeft voor ons €  14.654,16 opgebracht.

Wij willen u heel hartelijk danken hiervoor, een heel mooi bedrag voor een kleine gemeente.

 

Met vriendelijke groeten, De Kerkrentmeesters 

 

Tevens is de begroting over 2018 goedgekeurd. Hierbij een korte samenvatting:

 

Baten en Lasten

Begroting 2018

 

 

baten

 

 Opbrengsten uit bezittingen

 €          22.100

 Bijdragen gemeenteleden

 €          24.900

 Subsidies en overige bijdragen van derden

€           12.600

Totaal baten

 €          59.600

 

 

lasten

 

  

 

 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

 €          30.700

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €            1.300

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €            2.000

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

 €            5.800

 Salarissen (koster, organist e.d.)

 €            1.000

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 €            3.400

 Lasten overige eigendommen en inventarissen

 €            2.900

 

 

Totaal lasten

 €         47.100

Toevoeging/ontrekking reserves + overig

€         12.500

Resultaat (baten - lasten)

 €                  0

 

 

 

De volledige begroting ligt van ma 5 tot ma 12 februari ter inzage bij Anton van Garderen. Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken om deze in te kunnen zien.

 

 

 

Tekstvak: Belangrijke mededeling: Elke maand wordt het kerkblad door weer en wind bij u bezorgd. Dat doen wij graag voor u. Aan het drukken van het kerkblad zijn echter kosten verbonden. De kosten zijn € 15.00 per jaar. Wilt u zo vriendelijk zijn deze kosten over te maken naar: N.H.Gemeente Schalkwijk en 't Goy Bankrekening nummer: NL83 RABO 0357550358 P.s. Wilt u ook kijken of u vorig jaar hebt betaald? Vanuit de kerkenraad

Begin januari is de kerkenraad bij elkaar geweest en kunnen we het volgende meedelen:

Er zijn 2 personen uit Schalkwijk en 't Goy en 2 personen uit Tull en 't Waal en Honswijk die begonnen zijn aan de belijdeniscatechese onder leiding van Ds. Marc van der Poel. Hier zijn we  erg dankbaar voor.

We wensen hen een gezegende tijd en een goede voorbereiding.

 

Vanuit het IDO (interkerkelijk diaconaal overleg) is er een verzoek gekomen om een lening te verstrekken aan een asielzoeker uit Soedan om zijn vrouw te laten overkomen in het kader van gezinshereniging. Op dit verzoek is positief gereageerd door de kerkenraad.

 

Vanuit het interkerkelijk overleg is er verzocht om de Hemelvaartsdienst en de gezamenlijke dienst met de Room Katholieke parochie samen te voegen tot één gezamenlijke dienst. De kerkenraad heeft besloten om voor 2018  nog twee diensten te houden. Voor het nieuwe seizoen zullen we hier een besluit over te nemen na overleg met de gemeente.

 

De kerkrentmeesters zijn op dit moment bezig met de actie kerkbalans. U zult de enveloppe al ontvangen hebben of binnenkort ontvangen. We bevelen de actie kerkbalans van harte bij u aan.

 

Verder zijn de kerkrentmeesters begonnen met de voorbereidingen voor het uitbreiden van de begraafplaats.

 

Beroepingswerk

Het is al weer even geleden dat er vanuit de beroepingscommissie een berichtje in het kerkblad is geplaatst. Ondanks dat is er door de commissie hard gewerkt. Er zijn diverse contacten geweest met personen die door gemeenteleden zijn aangedragen. Echter hebben deze gesprekken om diverse redenen niet geleid tot een vervolg.

 

Op dit moment zijn we wederom in gesprek. De uitkomst hiervan zal nog even op zich laten wachten. We vragen de gemeenteleden dan ook het beroepingswerk

 mee te nemen in hun gebeden. Zodra er meer bekend is over de voortgang zullen we dat meedelen.