Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 

 

 


EVA_logoKoffieochtend EVA

 

Op woensdag 12 december is de volgende Eva-koffieochtend, ditmaal een creatieve. Vanwege de inkoop van spullen voor hetgeen we gaan maken, is het noodzakelijk dat je jezelf opgeeft voor deze ochtend. Wil je dat uiterlijk 2 dagen na het verschijnen van de kerkbode doen via een mailtje op eva@hervormdschalkwijk.nl.

 

Wees niet bang, het is geen moeilijke knutsel, maar belooft wel mooi te worden. Arja zal ons daarbij helpen. We vragen jullie ook het volgende mee te brengen:

- snoeischaar,

- aardappelschilmesje,

- plastic zak om je creatie mee naar huis te nemen.

 

We wachten op jullie aanmeldingen.

 

De ochtend begint om 9.30, maar om 9.15 uur ben je al van harte welkom in de consistorie aan de Brink in Schalkwijk voor een eerste kop koffie of thee. Het duurt tot ongeveer 11.30 uur. Er is geen crèche.

Vanwege de inkoop van materialen is er een eigen bijdrage van 10,00. Graag tot ziens allemaal op 12 december. En dat geldt ook als je nog niet eerder kwam ;-)

 

Bijbelgesprekskring

Op woensdag 5 december is ieder weer welkom om te leren vanuit de Bijbel de geschiedenis van Abraham. Hoofdstuk 7 wordt besproken.

 

Vasten

Op woensdag 19 december komen wij om 18.00 u bij elkaar om te vasten. Wij slaan een maaltijd over om een streep onder onze gebeden te zetten.  Wij vullen onze gedachten met geestelijk voedsel wat ons verzadigd. Welkom om er bij te zijn. Een maaltijd over slaan is minder moeilijk dat mensen denken. Door veel water te drinken heb je geen last van.

 

Gebedskring

Aansluitend is er 19 december om 19.00u inloop voor de gebedskring, waar wij voor allerlei zaken bidden die met onze gemeenten van Schalkwijk en 't Goy en Tull en 't Waal te maken hebben. Welkom om mee te bidden of in de stilte.

 

Interkerkelijke geloofsgroep

Op woensdag 12 december komen wij om 19.00u bij elkaar met de  interkerkelijke geloofsgroep. Wij eten bij Janco van Dijk, Wickenburghselaan 13, Schalkwijk.

Tegen 20.00u. neemt Antoinette ons mee over het onderwerp; 'De Geest geeft richting'

In verband met het mee eten is het fijn als je even aanmeld bij Antoinette de Bruijn:  awcdebruijn@ziggo.nl   030 6012068 / 06 31543062

 

Kerstmaaltijd

Traditioneel zal er op zaterdag 15 december om 17.00 uur in de consistorie een kerstmaaltijd zijn, met heerlijke erwtensoep van Henny en broodjes. Graag opgeven bij Henny of George.

 

Kerstsamenzang

 De kerstsamenzang is op zondag 16 december om 15.00 in onze kerk. Een samenwerking tussen de RK kerk en onze gemeente. Het zal een dienst worden met echte "ouderwetse" kerstliederen, een mooi kerstverhaal en natuurlijk een lezing. Iedereen is van harte welkom!

 

 Beroepingscommisie

Hoewel het niet altijd heeft meegezeten, hebben we nu inmiddels een tweetal goede gesprekken gehad met een predikant die we voor onze gemeente geschikt achten. Tezamen met andere informatie die we ingewonnen hebben. Ook deze predikant geeft aan dat hij positief is over een eventueel beroep naar onze gemeenten.

Wij zijn verheugd dat we hebben kunnen besluiten om hem aan de kerkenraden voor te dragen.

De keuze ligt nu dus bij de kerkenraden en vervolgens bij de gemeenteleden. Hierover zult u binnenkort nadere informatie over ontvangen.

Verder mogen we helaas nog niet veel mededelen, maar wij hopen dat u dit proces in uw gebeden zult meenemen.


 

 

 

 

 

 

Kerstmaaltijd

 

De kerstmaaltijd is inmiddels al weer een oude traditie geworden en deze willen we ook dit jaar weer met plezier organiseren. Hij wordt gehouden op zaterdag 15 december om 17.00 uur in de consistorie.

Om te weten op hoeveel mensen we moeten rekenen zou het fijn zijn als u zich opgeeft bij George of Henny.

 

Kerstsamenzang

 

De kerstsamenzang is op zondag 16 december om 15.00 in onze kerk. Een samenwerking tussen de RK kerk en onze gemeente. Het zal een dienst worden met echte "ouderwetse" kerstliederen, een mooi kerstverhaal en natuurlijk een lezing.

 

Iedereen is van harte welkom!

 

Gemeenteavond

Afbeeldingsresultaat voor amazing grace

In de opening wordt er wat verteld over het lied Amazing  Grace (Wonderbaarlijke genade) en wordt er gebeden voor een gezegende avond.

 

Antoinette geeft uitleg over de oecumenische dienst op Hemelvaartsdag en legt de vraag voor of we nog steeds willen vasthouden aan een eigen dienst op Hemelvaartsdag of dat we alleen nog maar de oecumenische dienst willen houden. de gezamenlijke dienst zou dan vroeger gehouden kunnen worden.

De meesten gaan niet naar beide diensten, en daardoor wordt de gezamenlijke dienst helaas door weinig gemeenteleden bezocht.

De meesten aanwezigen zijn van mening dat we de eigen dienst moet vasthouden. Als we die afschaffen komt die niet gauw meer terug.  Een enkeling is echter voorstander van het houden van één dienst.

(noot van redactie, niet alle gemeenteleden waren aanwezig, dus als u daar een mening over heeft zouden we het fijn vinden als u dat doorgeeft. Dit kan bij voor keur bij scriba Jan Tuls, maar ook bij andere kerkenraadleden.)

 

George geeft een verslag over het beroepingswerk. Hij kan niet al te veel vertellen omdat alles in vertrouwelijkheid plaatsvindt. We zijn vacant sinds juli 2016 en dus al even bezig. Voordat de commissie van start kon gaan moest er al het e.e.a. geregeld worden. We denken daarbij onder meer aan een solvabiliteit verklaring en de profielschetsen.

Er zijn aardig wat contacten geweest met diverse kandidaten, maar die hebben nog geen serieuze kandidaat opgeleverd.

Ze hebben echter recentelijk een 2e gesprek gehad met een kandidaat en dat is positief verlopen. De commissie zal hierover binnenkort een keuze gaan maken.

 

Er wordt opgemerkt dat de informatie voorziening zeer beperkt is. Dat maakt het meeleven en meebidden moeilijk. Dit wordt beaamd en daar zullen we aan gaan werken.

 

Over het preekrooster is met over het algemeen wel tevreden, maar er zijn altijd voorgangers die sommige niet aanspreken. Veel predikanten moeten helaas wel erg vroeg besproken worden.  Feedback vanuit de gemeente is  altijd belangrijk.

 

Na bijna 40 jaar begint het orgel slecht te worden en wordt het tijd dat hij opgeknapt wordt. Er openbaren zich langzaam aan steeds meer mankementen.

Er is gekozen voor de offerte die de meeste duidelijkheid gaf en flexibiliteit. Door wat zelf werkzaamheid kunnen de kosten enigszins gedrukt worden. Vanuit de monumentenzorg is een subsidie van 50% mogelijk.

De verwachting is dat we ca 6 weken zonder orgel zitten, maar er zal voor een vervanging gezorgd worden.

Na de restauratie wordt er gedacht aan een feestelijke viering bij het in gebruik nemen.

 

Vwb de organisten blijft het moeizaam gaan met de gezondheid van Gofert Jan. Ook Jelle is voorlopig niet beschikbaar vanwege zijn hartoperatie.

(note van de redactie, inmiddels heeft Jelle aangegeven weer te willen beginnen en zal hij weer ingeroosterd worden)

Er is gezocht naar vervanging, maar die is bijna niet te vinden.

(note van de redactie, inmiddels heeft Jelle aangegeven weer te willen beginnen en zal hij weer ingeroosterd worden)

 

De uitbreiding van de begraafplaats blijkt toch niet eenvoudig te zijn. Er is hulp gevraagd aan de VKB (vereniging Kerkelijk Beheer). Ook de aanleg van de toekomstige fietspad maakt het niet eenvoudiger. Het kan ook zijn dat de parkeerplaats achter de kerk gaat verdwijnen.

 

Het zingen uit Toonhoogte wordt over het algemeen als positief ervaren. Niet alle liederen als voorzang zijn erg bekend en dan is het meezingen lastig. Anderzijds is het wel de bedoeling om meer bekendheid te krijgen met deze bundel. Ook vind men dat er niet teveel liederen uit gezongen moeten worden. Een behoorlijk aantal liederen uit deze bundel staan echter ook in ons liedboek.

 

In de rondvraag wordt er aangegeven dat er weinig aandacht naar de kinderen uitgaat. Dit word altijd wel gevraagd, maar niet iedere voorganger houdt zich eraan.

De avond wordt besloten met gebed.

 

(Het volledige verslag wordt voor de liefhebbers achter in de kerk gelegd)

 

Vanuit de kerkenraad

 

Op 30 oktober jl. heeft de kerkenraad vergaderd. Als gasten waren aanwezig Dirk Dekker en Arie van Rooijen om uitleg te geven over de dorps coöperatie en het  zorg- en welzijnsnetwerk.

Het is de bedoeling om elkaar hulp te kunnen verlenen in onze dorpen. Dit netwerk wil de hulpaanvraag coördineren en hulp laten bieden door vrijwilligers.

Om een breed draagvlak te kunnen krijgen zou het mooi zijn als alle organisaties in Schalkwijk, 't Goy en Tull en 't Waal daaraan een bijdrage willen leveren. Ook onze kerkgemeenschap is gevraagd hieraan deel te nemen. Het gaat nadrukkelijk om vrijwilligers werk en niet om professionele hulp. 

De kerkenraad gaat zich buigen over dit verzoek en kijken in welke vorm we een bijdrage kunnen leveren.

Het concept voor de begroting van de diaconie over 2019 is klaar.

De automatisering in de PKN gaat door. De PKN heeft programma FRIS gelanceerd. De jaarrekening en de begroting kunnen hierin geplaatst worden volgens een vaste indeling.

Dit mag gebruikt worden in 2019 en wordt in 2020 verplicht. Wij zullen dit ook gaan gebruiken.
Inmiddels heeft de kerkvoogdij een aanbieder gevonden voor de restauratie van het orgel. Op 31 oktober zal met deze aanbieder verder gesproken worden. Op de gemeenteavond bent u hier verder over geïnformeerd.

De Kerstsamenzang met de Rooms Katholieke parochie is dit jaar op 16 december.

 

Al enige jaren wordt er in Schalkwijk de week van gebed gehouden. Jarenlang heeft Antoinette de Bruijn de organisatie hiervan op zich genomen. Zij heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. De kerkenraad zou het een gemis vinden en wil graag deze activiteit voor de gemeente(n) behouden. Antoinette zal kijken of er een oplossing kan worden gevonden door bijvoorbeeld de avonden met door meerdere mensen te laten organiseren.

 

De stille week viering zal volgend jaar door Arja van Rooijen en Annemieke Schep verzorgd worden.

 

We zijn al enige tijd bezig met het visieplan en daar is een extra vergadering voor geweest op 15  november jl. Tijdens deze vergadering hebben we onderstaande 7 punten besproken en gekeken hoe onze gemeente hier nu in staat en wat we kunnen doen om dit te optimaliseren

 

 

1. Bezield door geloof

2. Naar buiten gerichte blik

3. Op zoek naar Gods wil

4. De kosten van verandering en groei onder ogen zien en durven op te brengen.

5. Leven als een echte gemeenschap

6. Ruimte scheppen voor iedereen

7. Zich beperken tot een paar t aken en die goed doen

 

Er zijn goede suggesties gedaan en we zullen dit een vervolg geven zodra er een nieuwe predikant zal zijn gevonden.

 

 

Diaconie

 

De begroting over het jaar 2019 is behandeld en goed gekeurd. Als u hem wilt inzien bent u van ma 3 tot zaterdag 8 december welkom om hem in te zien bij Johan de Bruijn, na afspraak (06-20013978)


 

 

 

 


 

 

 

Bevestiging van Arjan Verbree

en afscheid van Annemieke Schep en Arja van Rooijen.

D.V. zondag 16 december hoopt ds. Mark van der Poel, Arjan Verbree te bevestigen in het ambt van ouderling. Tijdens deze dienst zal er afscheid genomen worden van Arja en Annemieke die om redenen haar ambt als ouderling heeft neergelegd. De nieuwe voorzitter van de kerkenraad wordt Fred van der Eijk en hij gaat ook tijdelijk het scribaat  overnemen.

Heer, onze God
wat een zegen dat de kerk van U is,
dat U zelf haar toekomst bent.

Dank dat U ons telkens weer roept om samen kerk te zijn,
een vindplaats van geloof, hoop en liefde.
Een plek om op adem te komen,
waar ook wij ons gedragen mogen weten door uw liefde.


Dank dat U mij,
met al mijn aarzelingen en twijfels, wilde gebruiken als ambtsdrager.
Het is dat U me riep, anders had ik nooit ja gezegd.
Dank, dat wij niet eerst examen moeten doen, maar gewoon mogen meedoen.
Dank dat ook ik als ambtsdrager mijn talenten mocht inzetten voor de opbouw van uw kerk.

Inspireer ons door uw Geest.
Geef ons wijsheid om te onderscheiden waarop het aankomt.
Liefde voor allen die U op onze weg brengt.
Vreugde in de dingen die zich aandienen.

Bewaar ons voor overspannen verwachtingen,
voor blinde ijver en kortzichtigheid.

Na bijna 5 jaar als ouderling onze gemeente te hebben gediend neem ik afscheid van het ouderlingschap. Ik wil u allen hartelijk bedanken voor de goede samenwerking en de steun en de gebeden die ik van u mocht ontvangen voor dit werk. Het is niet altijd eenvoudig geweest maar ik heb het met liefde en vanuit Gods kracht en liefde gedaan. Ik heb ook steken laten vallen of niet aan bepaalde verwachtingen voldaan daarvoor mijn welgemeende excuses.

Ik vind het heel fijn dat Arjan het stokje gaat overnemen en vraag u om hem te ondersteunen met uw gebed en goede raad.

In Christus verbonden,  Arja van Rooijen.

Kerstzangdienst

Op D.V. maandag 24 december zal om 20.30 de traditionele kerstzangdienst weer plaatsvinden onder leiding van Ds. Van der Wel uit Langbroek en met medewerking van diverse muzikanten en 2 zangeressen uit Tull en ‘t Waal.

 

Adventsproject van de kindernevendienst

In de adventsperiode en met kerst doen we met de kinderen van de kindernevendienst het project van Vertel Het Maar. Dat is onze methode voor de kindernevendienst. Het project van dit jaar heet “lichtdragers van God”. In het project staan de lichtdragers Zacharias, Maria, Elisabet, Johannes en Jezus centraal. We lezen de Bijbelgedeelten uit het Lucas-evangelie die voorafgaan aan de geboorte van Gods Zoon.

In de kerk zullen we een verbeelding van het project neerzetten, met kaarsen erop. Telkens staat er één persoon centraal bij een kaars. Door alle gebrokenheid van de wereld schijnt het licht van God. Alle vijf de kaarsen verbeelden hun betrokkenheid bij de gebeurtenissen rondom het hoopvol uitzien naar de geboorte van de Messias. Ze (de personen die centraal staan) dragen allemaal op hun eigen manier Gods boodschap uit. Ze mogen dat ondanks hun gebrokenheid door Gods tussenkomst en met zijn hulp doen. Daarmee zijn ze tot 'Lichtdragers van God' geworden. Maar ook wij mogen lichtdragers zijn, achter de Lichtdrager die in Betlehem geboren werd, om Gods boodschap uit te dragen op welke manier dan ook.

 

 

 

Dankdag arbeid & gewas

 

7 November was het dankdag voor arbeid en gewas. Dit hebben we met elkaar mogen vieren met een heerlijke maaltijd en een overdenking van Sytze de Vries.

We hebben genoten van de vele maaltijden die iedereen had meegenomen en we waren erg dankbaar dat er ook ouderen uit de kerk aanwezig waren!

Daarnaast hebben we een volle krat voor de voedselbank opgehaald. We danken iedereen voor hun gaven!

 

 

 

 

 

 

 

 


Van de kerkrentmeesters.

Ongeveer half januari 2019 zal het orgel de lang besproken onderhoudsbeurt/renovatie krijgen. Dit zal ca. 6 weken in beslag nemen, dan kan het orgel niet gebruikt worden en zal de piano beneden staan.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Vanwege de wat tegenvallende opkomst voor de nieuwjaarsreceptie de laatste jaren, is besloten om de receptie zondag 6 januari na de dienst te houden. We hopen op een hogere opkomst en zorgen voor iets lekkers.

In de laatste dienst in 2018 worden overleden leden van de gemeente herdacht die dit jaar van ons zijn heengegaan.

De dienst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Dorpskerk van Tull en ’t Waal, Waalseweg 73 in Tull en ’t Waal.